Dokumenty

Důležité dokumenty naší školy:

  1. Nejdůležitějším koncepčním dokumentem je náš Školní vzdělávací program základní školy, s účinností k 1. 9. 2016, vypracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a Školní vzdělávací program školní družiny, s účinností k 1. 5. 2013.
  2. Práva a povinnosti všech subjektů v rámci naší základní školy upravuje Školní řád platný od 1. 5. 2013.
  3. Všeobecné informace o naší základní škole a o jejím fungování ve školním roce 2017/2018 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2017/2018. Dále je možno nahlédnout také do Výroční zprávy o činnosti mateřské školy za školní rok 2016/2017.
  4. Na tomto místě se můžete seznámit také se Závěrečnou zprávou o hospodaření za rok 2017.  
  5. V přehledné tabulce na tomto místě naleznete aktuální rozvrh poradenských služeb.
  6. Na provozní poradě dne 5. 11. 2011 byla pedagogickou radou schválena směrnice s názvem Koncepce domácí přípravy. Domácí příprava je každodenní a nedílnou součástí přípravy žáka do školy, je doplňkem výuky, která proběhla ve vyučovací hodině, nebo přípravou na vyučovací hodinu následující.
  7. Zde naleznete aktuální Minimální preventivní program.
  8. Pod následujícím odkazem je k dispozici aktuální ICT plán školy (plán informačních a komunikačních technologií) naší školy.
  9. Na tomto místě je k dispozici aktuální Plán environmentální výchovy.
  10. Zde najdete informace o zájmovém vzdělání naší školy, tedy především informace o školní družině (řád školní družiny) a zájmových kroužcích. Zde je rovněž k dispozici přihláška do zájmového kroužku.
  11. Zde je k dispozici Žádost o uvolnění žáka z vyučování.