Školní družina

Poslání:
Školní družina je zařízením pro výchovu mimo vyučování. Je provázána se školou, ale má svá specifika. Dítěti zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času formou zájmového vzdělávání v zájmových a spontánních činnostech.

Vize:
Hlavní vizí školní družiny je poskytnout každému dítěti možnost zažít úspěch prostřednictvím celé řady různých aktivit. Žáci získávají potřebné znalosti, ale i dovednosti a návyky, které jim umožní lépe se orientovat v běžném životě.

Východiska:
ŠVP školní družiny vychází ze ŠVP ZŠ Šanov.

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci):
Spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci má podobu zejména neformálních rozhovorů při příležitostných setkáních, při předávání žáků. Vychovatelka se účastní třídních schůzek po domluvě s rodiči, podává informace telefonicky nebo osobně dle potřeby.

Dále dochází k setkávání s rodiči a zákonnými zástupci při různých akcích v rámci obce, např.:
· rozsvěcování vánočního stromečku,
· lampionový průvod k 17.11.,
· oslava MDD,
· cyklovýlet u příležitosti Otvírání studánky.

Dlouhodobé projekty:
· Ovoce do škol,
· Dopravní výchova, jízda zručnosti, bezpečnost, zdravověda,
· Den Země,
· Andersenova noc,
· Recitační soutěž,
· Výtvarná soutěž,
· Recyklohraní, třídíme odpad a chováme se ekologicky.

Spolupráce s dalšími subjekty:
Školní družina spolupracuje s obcí Šanov, Dobrovolnými hasiči a Mysliveckým sdružením Šanov.