Podnikavost na naší škole

Vize školy

Chceme, aby vzdělávání odráželo potřeby občana společnosti 21. století. Ve vzdělávání se více zaměřujeme na získávání dovedností (tzv. kompetencí) potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, které vedou ke schopnostem postavit se současným i budoucím výzvám a hledat jejich kreativní řešení. Uplatňujeme postupy, které rozvíjejí potenciál každého jednotlivce.

 

Co je to podnikavost?

Podnikavostí rozumíme schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro sebe i pro ostatní. Jejím základem je tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, iniciativa, vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními s cílem plánovat a řídit projekty, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu.

 

Profil podnikavého absolventa – výchovně vzdělávací cíle 

Žák školy je podporován v osobní iniciativě a angažovanosti; jsou u něho rozvíjeny takové dovednosti (kompetence), které vedou k rozvoji podnikavosti. Důraz je kladen na aktivní, místně zakotvené učení, spolupráci s komunitou a lokálním trhem práce. Dovednosti, jež absolvent školy získá, mu umožní lepší pracovní a společenské uplatnění v dalším životě a také lepší zvládání osobního života.

V průběhu vzdělávání si žáci osvojují tyto dovednosti:

NASLOUCHÁNÍ NÁZORŮM JINÝCH (schopnost naslouchat a rozumět informacím),

VYJÁDŘENÍ VLASTNÍHO NÁZORU (ústní předávání myšlenek a nápadů),

KREATIVITA (užívání představivosti a vytváření nových nápadů),

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (schopnost vyřešit situaci nebo výzvu, dotáhnout řešení do konce),

POZITIVNÍ POSTOJ (schopnost používat přijatelnou taktiku k překonávání překážek a k dosažení cílů),

KLADENÍ SI CÍLŮ (schopnost stanovit jasné, hmatatelné cíle + navrhnout jasnou cestu k jejich dosažení),

PRÁCE V TÝMU (spolupracovat s ostatními na dosažení společného cíle),

VEDENÍ TÝMU (podporovat, povzbuzovat a motivovat ostatní k dosažení společného cíle).

 

Základní rámec pro výchovu k podnikavosti vychází z těchto dokumentů:  

  • Evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní učení
  • Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
  • Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+EntreComp 4: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016)  – konkrétně popisuje klíčovou kompetenci k podnikavosti a jak s ní pracovat v praxi. 
  • EntreComp 4: The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence  k podnikavosti (2016) Konkrétně popisuje klíčovou kompetenci k podnikavosti a jak s ní pracovat v praxi.