O nás

Motto školy

Tvoříme školu, kde dítě dostane znalosti, získá potřebné kompetence a bude v takovém vstřícném a rozvíjejícím prostředí, kam se nebude bát chodit.

Škola vstřícná
Škola klade zvláštní důraz na individuální a přátelský vztah mezi pedagogy a žáky, který však není na úkor úrovně výchovy a vzdělání. Škola se vyznačuje vstřícným a profesionálním přístupem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaným i mimořádně nadaným.

Škola moderní
V návaznosti na své nejlepší tradice pečuje škola o kvalitu výchovně vzdělávacího procesu uplatňováním progresivních metod a forem práce. S tím souvisí aktivní zapojení školy do projektů pomáhajících zvyšovat materiální zabezpečení výuky i profesionální kvality pedagogů.
Jsme škola s konstruktivním přístupem, která respektuje potřeby měnící se společnosti, odráží změny v současném světě, pracuje s novými prostředky a technikami, využívá nových poznatků v oblasti pedagogiky, didaktiky, psychologie a jiných věd, pracuje v kontextu celoevropských měřítek.

Škola otevřená
Škola je otevřená denní společenské realitě, co nejvíce se opírá o reálný život veřejnosti. Snaží se, aby život i obsah školy prolínal životem skutečným s důrazem na regionální sounáležitost.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku.
Součástí naší školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Sídlíme na dvou adresách. Na ulici Komenského 241 v Šanově najdete základní školu, školní jídelnu a jedno oddělení školní družiny (oddělení Komenského). Na ulici Karlovská 142 v Šanově je mateřská škola a druhé oddělení školní družiny (oddělení Karlovská).

Škola je dobře vybavena moderními vzdělávacími pomůckami. V každé třídě používáme interaktivní tabule, žáci mají k dispozici pro svou práci tablety a notebooky, škola disponuje bezdrátovou sítí a využívá cloudového úložiště. ICT techniku stále obnovujeme a dovybavujeme dalšími zařízeními. Obec disponuje rozsáhlým sportovním areálem v blízkosti školy (sportovní hala, atletické hřiště, hřiště pro míčové hry, fotbalové hřiště s umělou trávou, …), které škola plně využívá pro své aktivity v hodinách tělesné výchovy i mimo ni.

Vzdělávání v naší škole je postavené na získávání kompetencí potřebných pro život ve 21. století. Chceme žáky naučit dobře komunikovat, poznat sám sebe, najíst si své místo ve společnosti, aktivně se účastnit společenského života, realizovat se na základě svých schopností, celoživotní vzdělávání vnímat jako osobní postoj.

Mimořádnou pozornost věnujeme konceptu polytechnické výchovy, kterou vnímáme jako propojení přírodovědných předmětů, pracovních dovedností a techniky s podporou digitálních technologií. Využíváme školní dílnu, přírodní zahradu, keramickou dílnu. Mimo specializovaných učeben využíváme při výuce i místní krajiny, která nám nabízí možnosti rozvíjet pracovní kompetence podporované místně zakotveným učením. Připravujeme výstavbu polytechnického pavilonu.

Jazykové dovednosti rozvíjíme nejen při výuce mateřského jazyka, ale také při výuce jazyka anglického a německého. V prvních dvou ročnících se plně soustředíme na ovládnutí mateřského jazyka včetně správné výslovnosti. Anglický jazyk vnímáme jako jazyk internacionální a znalost německého jazyka považujeme za regionálně nezbytnou záležitost.