Mateřská škola zahajuje provoz 11. května 2020

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a odevzdat je při prvním předání dítěte v MŠ (možno vyplnit na místě).

Zákonný zástupce je povinen obnovit platbu školného a stravného na měsíc květen. Školné na měsíc duben bude prominuto.

Pravidla předání

Zákonný zástupce:

  • při vstupu do budovy MŠ si desinfikuje ruce
  • pohybuje se po mateřské škole pouze s rouškou a po dobu nezbytně nutnou
  • neshlukuje se v prostorách mateřské školy ani před budovou mateřské školy

Informace k domácí výuce žáků 2. stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v souvislosti s přetrvávajícím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a prodloužením nouzového stavu v České republice není stále zřejmé, kdy bude opět umožněna osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách. Vyhodnocovali jsme naši práci se žáky formou online výuky v uplynulých dvou týdnech a snažili jsme se najít optimální způsob práce tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.
Víme, že je to pro všechny nelehké období, mnozí z Vás chodí do práce a řeší důležitější záležitosti. Věřte, že není naším záměrem zahltit Vás dalšími úkoly. Žáci by měli zvládnout domácí výuku sami, prosíme Vás tímto pouze o dohled nad tím, že žáci úkoly plní. V minulých dvou týdnech jsme se přesvědčili, že většina žáků je schopná pracovat samostatně a zodpovědně. Věříme, že se nám společně s Vaší pomocí podaří udržet žáky v tomto pracovním tempu a že pro všechny bude návrat do školy mnohem snadnější.
Po zhodnocení zkušeností a zvážení všech možností jsme se rozhodli zadávat domácí práci žákům v jednotlivých profilových předmětech pouze jednou týdně. Věříme, že tento přístup bude pro žáky příznivější, jelikož budou mít možnost sami si naplánovat a rozvrhnout čas, který budou svému vzdělávání v jednotlivých předmětech věnovat.
Jejich práce bude také hodnocena pomocí systému bodového hodnocení; žáci i jejich zákonní zástupci tedy v hodnocení žáků v jednotlivých předmětech v systému iškola uvidí, jak úspěšná je jejich práce.
Bude tedy zřejmé, kdo zadanou práci neplní (v hodnocení domácího úkolu nebo testu bude 0 bodů s poznámkou, že práce nebyla odevzdaná).
Tato změna se týká online výuky žáků 2. stupně, výuka žáků 1. stupně bude probíhat stávajícím způsobem.
V případě jakéhokoliv problému, ať už studijního či technického, se kdykoliv obraťte na vyučující prostřednictvím emailu iškoly. Emailové adresy vyučujících jsou uvedeny na stránkách školy zde: http://www.zssanov.cz/?page_id=31

Mimořádné opatření

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11.03.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z hlavních vyučovacích předmětů prostřednictvím portálu www.iskola.cz.

Žákům 1. stupně budou zasílány úkoly denně mezi 8:00 a 9:00 třídními učiteli do emailové schránky zákonných zástupců.

Žákům 2. stupně budou zadávány úkoly jednotlivými vyučujícími prostřednictvím modulu Úkoly na iškole,  a to každý den mezi 8:00 a 9:00.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení tohoto stavu co nejsnadněji navázali na dosavadní práci a zvládli předepsané učivo svého ročníku.