Učíme se podnikavosti

Usilujeme o takové změny, které budou odrážet potřeby občana společnosti 21. století.

Zaměřujeme se na rozvoj měkkých kompetencí (dovedností), které se stanou naší prioritou ve vzdělávání žáků.

Absolvent naší školy získá dovednosti, které mu umožní lepší pracovní i společenské uplatnění v dalším životě.

Rozvíjení měkkých dovedností žáků vedou k rozvoji podnikavosti a jsou v souladu s kompetencemi definovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 

Profil podnikavého žáka naší školy:

 

Profil učitele podnikavých žáků:

Učitel podporuje žáka v jeho osobní iniciativě; zaměřuje se na rozvoj dovedností žáka vedoucí k podnikavosti. Ustupuje zájem učitele pouze o teoretické vzdělávání a posiluje svou snahu rozvíjet u žáků aktivní učení. Zaměřuje se na místně ukotvené učení, spolupráci s komunitou a lokálním trhem práce. Orientuje se na zvýšení dovedností žáka (viz tab. 1) na úkor teoretických znalostí. Při posilování zmíněných dovedností využívá možností, které nabízí místní komunita (řemeslné dílny, drobní podnikatelé apod.).

Zařazuje metody práce, které podporují vlastní aktivitu žáků (projektové dny, exkurze, pobytové akce, semináře, přednášky a kurzy atd.).

K žákům přistupuje diferencovaně podle jejich zájmů a osobnostních predispozic. Oporou práce učitele je spolupráce s místní komunitou, která žákům zprostředkuje osobní zkušenost s pracovním procesem a trhem práce. Učitel sleduje pokrok žáka při učení se jednotlivým dovednostem podle zpracované metodiky.

Rozvoj měkkých dovedností žáků v zájmových skupinách:

Pojem „zájmová skupina“ je chápan jako skupina žáků napříč ročníky, kteří projevili zájem o určitou aktivitu, během níž bude docházet k rozvoji měkkých dovedností žáků. Složení zájmových skupin bude odvislé od právě konané akce.

V případě velkého zájmu o chystanou akci budou žáci vybíráni do zájmové skupiny na základě vypracovaného motivačního dopisu, kterým vysvětlí důvody, proč by měli být do dané zájmové skupiny zařazeni právě oni.

Žáci si osvojují tyto měkké dovednosti:

NASLOUCHÁNÍ  NÁZORŮM  JINÝCH

Schopnost poslouchat a rozumět informacím.

VYJÁDŘENÍ  VLASTNÍCH  NÁZORŮ

Ústní předávání myšlenek a nápadů.

ŘEŠENÍ  PROBLÉMŮ

Schopnost vyřešit situaci nebo výzvu, dotáhnout řešení do konce.

KREATIVITA

Využití představivosti a vytváření nových nápadů.

POZITIVNÍ  POSTOJ

Schopnost používat taktiky k překonání překážek a dosažení cílů.

KLADENÍ  SI  CÍLŮ

Schopnost stanovit jasné, hmatatelné cíle + navrhnout jasnou cestu k jejich dosažení.

VEDENÍ  TÝMU

Podporovat, povzbuzovat a motivovat ostatní k dosažení společného cíle.

PRÁCE  V TÝMU

Spolupracovat s ostatními na dosažení společného cíle.